Følg oss på:    LinkedIn

NYTT KURS! TILSTANDSRAPPORT FOR INDUSTRIOMRÅDER

NYTT KURS! TILSTANDSRAPPORT FOR INDUSTRIOMRÅDER

12. - 13. februar på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Få nødvendige kunnskaper om kriterier og krav om tilstandsrapportering

  • Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsforskriften
  • Tilstandsrapporten skal utarbeides av alle virksomheter som er omfattet av direktivet

I 2010 vedtok EU industriutslippsdirektivet (IED). Direktivet er rettet  mot utslipp fra industrien og skal forebygge og begrense utslipp til luft, vann og jord. Siden direktivet er innført i Norge som følge av EØS-avtalen har forurensningsforskriften fått nye bestemmelser. De nye bestemmelsene setter krav til at virksomheter skal kjenne til og dokumentere eventuell forurensning i grunn og grunnvann før det gis tilatelse til ny virksomhet eller før eksisterende tillatelse blir revidert.

Dette kurset vil ta for seg Miljødirektoratets veileder  M-630 Tilstandsrapporter for industriområder. I tillegg til forelesninger vil det bli vektlagt praktisk tilnærming til fagstoffet gjennom gruppearbeid.

Målsettingen med kurset er blant annet å gi deltakerne nødvendige kunnskaper om kriterier som utløser krav om tilstandsrapport samt være i stand til å stille spørsmål ved og innhente nødvendig fagkompetanse for eventuelt ekstern bistand. Kurset vil ta for seg de ulike stegene i veileder M-630 for å utarbeide en tilstandsrapport.

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING