Vedtekter

Endret siste gang på årsmøtet 25. mai 2005.

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold, (NFV).

§ 2 LOKALISERING
Foreningen har sitt sekretariat i Bærum, hvor foreningen har sitt verneting.

§ 3 FORMÅL
Foreningens formål:
NFV skal være en kreativ kraft for økt verdiskapning i medlemsbedriftene gjennom:
• Optimalt vedlikehold
• Effektiv produksjon
• Høyt sikkerhetsnivå

§ 4 ORGANISASJON
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.
Foreningen ledes av et styre,
jfr. § 12.
Foreningens sekretariat er Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS).

§ 5 MEDLEMSKAP
Medlemmer kan være:
1. Personlige medlemmer.
Personer som i sitt daglige virke arbeider med produksjon og vedlikehold.
Tidligere medlemmer som ikke finner å kunne opprettholde medlemskap som angitt i denne paragraf, kan etter søknad opptas som seniormedlem. Senior-medlemmer fritas for kontingent.
2. Bedrifter, institusjoner og organisasjoner
Bedrifter, konsulentfirmaer, leverandører, institusjoner og organisasjoner offentlige såvel som private.
3 Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest to måneder før årsmøtet. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet.

§ 6 OPPTAK AV MEDLEMMER
Søknad om medlemskap sendes styret.
Søknaden avgjøres av foreningens styre på fritt grunnlag.

§ 7 UTMELDING
Ønsker et medlem å tre ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til styret 3 måneder før årets utløp. Uttredelsen kan bare skje ved utgangen av et regnskapsår.
Medlemskap opphører automatisk ved utløpet av det år vedkommende medlem har unnlatt å betale en forfalt årskontingent.

§ 8 ÅRSKONTINGENT
Hvert medlem betaler en årskontingent til foreningen.
Årskontingenten fastsettes av årsmøtet for de respektive medlemskategorier.

§ 9 STEMMERETT
Hvert medlem har en stemme. Firmaer, foreninger, offentlige etater og institusjoner utøver sin stemmerett gjennom en represen-tant, hvis navn skal være oppgitt til styret.

§ 10 ÅRSMØTET
Årsmøtet innkalles av styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel.
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.
Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. april -
1. juni.
Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 2 måneder før årsmøtet.
På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning.
2. Regnskap.
3. Budsjett.
4. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomite.
5. Fastsettelse av årskontingent.
6. Valg av sted for neste årsmøte.
7. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.
Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt.
Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet.
Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg.
Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning.
For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og møteleder.

§ 11 FAGLIG KONFERANSE
I forbindelse med årsmøtet skal det avholdes en faglig konferanse over 2 dager hvor det tilstrebes å gi den siste utvikling innen fagområdet.

§ 12 STYRET
Foreningens styre skal bestå av minst 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.
Som styremedlemmer kan velges personlige medlemmer, personer hvis arbeidsgiver er bedrifts- eller institusjonsmedlem av foreningen eller personer som innehar bedrift der bedriften er medlem av foreningen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
Styret skal velges på årsmøtet. Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år.
Varamedlemmer velges for 1 år. Blant styrets medlemmer velger styret nestleder.
Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner foreningen. Styret kan gi prokura.
Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
Det føres protokoll fra styrets møter.
Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.
Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere foreningens politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp gjennom sekretariatet.

§ 13 KOMITEER
Fast komite er valgkomiteen.
Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret.
Særlige komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret etter eget initiativ.

§ 14 HEDERSPRISER
Foreningen kan utdele hederspriser.
Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administra-sjonen av vurderingene tilligger styret å fatte.

§ 15 FORENINGENS OPPLØSNING
Spørsmål om eventuell oppløsning av foreningen behandles etter reglene for lovforslag, men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på neste ordinære årsmøte. I tilfelle av oppløsning tilfaller foreningens midler TFS.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte.
For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget.
Styret kan likevel alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 17 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 80% av medlemmene skriftlig forlanger dette.

Vedtekter til utskrift