Vedtekter

Endret siste gang på årsmøtet 6. mai 2020.

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).

§ 2 LOKALISERING
Foreningen har sitt sekretariat i Bærum, hvor foreningen har sitt verneting.

§ 3 FORMÅL
Foreningens visjon er:
NFV skal bidra til at norsk næringsvirksomhet gjennom effektiv vedlikeholdsstyring er bærekraftig og gir konkurransefortrinn.

§ 4 ORGANISASJON
Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet. Foreningen ledes av et styre, jmfr. § 12,
som velges blant medlemmene med stemmerett på Årsmøtet.
Foreningens sekretariat er Quality Norway (QN).

§ 5 MEDLEMSKAP
Bedriftsmedlemskap:
Private og offentlige bedrifter, virksomheter og organisasjoner med interesse av å utvikle
og fremme vedlikehold og vedlikeholdsstyring i tråd med foreningens formål. Bedriftsmedlemmene utpeker en navngitt person som hovedkontakt mot NFV.

Personlige medlemmer:
Personer med interesse av å utvikle og fremme vedlikehold og vedlikeholdsstyring i tråd med foreningens formål.

Andre medlemmer:
Studenter som gjennomfører utdanning innenfor fagområdet, samt pensjonister med spesiell interesse for vedlikehold, kan tas opp som medlemmer i foreningen med redusert medlems-kontingent og uten stemmerett. 

Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen, kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret. Styret er besluttende instans, og nye æresmedlemmer bekjentgjøres på påkommende Årsmøte.

§ 6 NYE MEDLEMMER
Søknad om medlemskap sendes styret.
Søknaden behandles av foreningens styre på fritt grunnlag.

§ 7 UTMELDING
Ønsker et medlem å tre ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til styret 3 måneder før årets utløp. Medlemskapet opphører ved årets utløp.
Medlemskap opphører dersom medlemskontingent ikke er betalt innen 2. gangs oppkrav.
Årsmøtet kan ekskludere et medlem etter forslag fra styret eller medlemmer.
Ekskludering krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 ØKONOMI OG ÅRSKONTINGENT
Foreningen styres etter vanlige forretningsmessige prinsipper i henhold til norsk lov.
Foreningens økonomi baserer seg primært på medlemskontingent, utbytte fra driftsselskapet Quality Norway AS (QN) gjennom kurs- og konferansevirksomhet, samt salg og formidling av faglitteratur, -produkter og -kompetanse.
Hvert medlem betaler en årlig kontingent til foreningen som fastsettes av Årsmøtet.

§ 9 STEMMERETT
Hvert medlem har en stemme.
Bedriftsmedlemmer utøver sin stemmerett gjennom en represen¬tant, hvis navn skal være oppgitt til styret i forkant av Årsmøtet.

§ 10 ÅRSMØTET
Styret innkaller medlemmer til ordinært Årsmøte som avholdes en gang årlig i perioden
1.3 – 1.6. Det kan dessuten innkalles til Ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3
av medlemmene finner det nødvendig.
Varsel om tid og sted for Årsmøtet bekjentgjøres senest 2 måneder før Årsmøtet.
Innkalling til Årsmøtet med saksliste skal sendes medlemmene senest 2 uker før Årsmøtet.

Med saksliste skal følge:

 • Styrets informasjon om året og regnskap
 • Forslag til budsjett og medlemskontingent
 • Valgkomiteens innstilling
 • Eventuelle forslag til vedtektsendringer
 • Eventuelle mottatte forslag/saker fra styret og/eller medlemmer

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, skal være i skriftlig form (brev eller mail) og må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet finner sted.

I alle saker som blir lagt frem for Årsmøtet til avgjørelse, skal det foreligge innstilling fra styret. Styrets innstilling til de respektive saker sendes medlemmene sammen med innkallingen til Årsmøtet. Kun saker som er satt opp på den utsendte sakslisten kan besluttes på Årsmøtet.

Styret kan invitere personer som det anser ønskelig å ha tilstede for å informere om og belyse saker som er oppe til behandling på Årsmøtet.

Styreleder leder Årsmøtet inntil møteleder er valgt. Sakslisten på det ordinære Årsmøtet skal inneholde:

 • Valg av møteleder, referent og 2 representanter utenom styret til å undertegne protokollen.
 • Gjennomgang av styrets informasjon om foreningens virke i det foregående år
 • Gjennomgang av revidert regnskap for det foregående år, revisors beretning og godkjennelse av regnskapet og styrets forslag til disponering av overskuddet eller til dekning av eventuelt underskudd.
 • Godkjennelse av budsjett og medlemskontingent for det følgende år
 • Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, revisor og eventuelt andre tillitsverv.
 • Innkomne forslag (forslag som styret eller noen av medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet)

Årsmøtet beslutter alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre annet er fastsatt i Vedtektene.

Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres sakene ved skriftlig valg.
Ved stemmelikhet har styreleder to stemmer.
For Årsmøtet føres protokoll som undertegnes av 2 valgte representanter.

§ 11 FAGLIG KONFERANSE
I forbindelse med Årsmøtet skal det inviteres til en faglig konferanse.

§ 12 STYRET
Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer Årsmøtet gir, formulere foreningens politikk og strategi på de enkelte aktivitetsområder, forvalte foreningens økonomi og kontrollere virksomhetens i tråd med gjeldende norsk lov og aksepterte etiske retningslinjer.
Styret representerer foreningen utad.

Styrets medlemmer velges på Årsmøtet med en funksjonstid på 2 år, således at tilnærmet halvparten av medlemmene er på valg hvert år.
Foreningens styre skal bestå av minst 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styret er beslutnings¬dyktig når mer enn halvparten av medlemmene, inklusive varamedlemmer, er til stede, eller gjennom skriftlig fullmakt til annet styremedlem.
Styremedlemmer kan velges blant personlige medlemmer eller personer ansatt hos bedriftsmedlemmene.
Leder velges av Årsmøtet for 1 år av gangen.
Nestleder velges av og blant styrets medlemmer.
Varamedlemmer velges av Årsmøtet for 1 år av gangen.

Varamedlem skal alltid holdes orientert om styrets virksomhet. De skal innkalles til styremøtene, men har kun stemmerett når de opptrer på vegne av fraværende styremedlem.
Dersom et styremedlem trer ut i valgperioden, skal Årsmøtet foreta suppleringsvalg på nytt medlem for resten av funksjonstiden for den som trer ut.
Dersom et styremedlem trer ut av styret i valgperioden, trer en av varemedlemmene inn som fast styremedlem inntil neste Årsmøte.
Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Styret holder møter så ofte de foreliggende saker krever det. Styreleder eller dennes stedfortreder innkaller styret til møte med, så vidt mulig, 2 ukes skriftlig varsel.
Saksliste for styremøte skal følge med innkallelsen.

Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.

§ 13 KOMITEER
Fast komite er valgkomiteen som velges av Årsmøte etter innstilling fra styret.
Andre komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret. Mandat godkjennes av styret.

§ 14 HEDERSPRISER
Foreningen kan utdele hederspriser etter skriftlig innstilling fra styret eller foreningens medlemmer.
Styret beslutter hvilke priser som kan utdeles, fastsetter vilkårene og kriteriene for mottakelse av prisene, beslutter og foretar den formelle utdelingen. Det skal foreligge en skriftlig begrunnelse for pristildelingen.

§ 15 FORENINGENS OPPLØSNING
Eventuell oppløsning av foreningen behandles etter reglene for vedtektsendringer. Vedtaket skal avgjøres ved skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, vedtas på 2 påfølgende ordinære Årsmøter. I tilfelle av oppløsning tilfaller forenin¬gens midler TFS.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og forbereder dette for behandling på førstkommende Årsmøte, eventuelt et Ekstraordinært årsmøte.
Styret og medlemmer med stemmerett på Årsmøtet kan fremme forslag om vedtektsendringer. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 17 ARBEIDSUTVALG, DAGLIG LEDER OG FULLMAKTER
Styreleder, nestleder og et styremedlem utpekt av styret, danner et arbeidsutvalg.

Arbeidsutvalget har som hovedoppgave å støtte styreleder og administrasjonen i forberedelse av saker til styremøter. Arbeidsutvalget kan, etter mandat fra styret, fatte beslutning på vegne av styret. Mandatet skal være skriftlig dokumentert.

Foreningens daglige leder er også styrets sekretær og har møterett i styret og arbeidsutvalget uten stemmerett.

Foreningens styreleder, eller den styret har gitt fullmakt/prokura, forplikter foreningen ved sin underskrift.

VEDTEKTER TIL UTSKRIFT