Et riktig vedlikehold vil være med på å sikre en akseptabel teknisk tilstand. Selve arbeidet med både forebyggende og korrigerende vedlikehold kan medføre sikkerhetsutfordringer både når arbeidet utføres, og i driftssituasjonen etterpå hvis arbeidet ikke er utført riktig.
– Bruk og anvendelse av analytiske verktøy er viktig i vurdering av tekniske systemer, både i konstruksjons- og driftsfasen, og i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner, sier Ragnar Aarø, sjefrådgiver hos Safetec Nordic AS.

Av Leslie Henriksen, Min Drift og Vedlikehold nr. 6/2023

Kurset ”Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold” i regi av Norsk Forening for Vedlikehold, har som mål å gi en oversikt over og litt praktisk erfaring med i analytiske verktøy som benyttes innenfor fagområdet risiko, sikkerhet og pålitelighet.

 

Hva er risikovurdering?

Risikoanalysen søker på en systematisk måte å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan oppstå ved en virksomhet – f.eks. ved en arbeidsoperasjon eller på en produksjonslinje. Videre ser en på hvilke årsaker som kan ligge bak de uønskede hendelsene, samt til hvilke konsekvenser som kan oppstå som følge av hendelsene.

Gode analyser øker oppetiden. Brukervennlig grensesnitt forenkler operatørens hverdag.

 

Hvorfor gjøre risikovurderinger?

Når en risikovurdering er gjennomført kan den brukes for å redusere sannsynligheten for at de uønskede hendelsene oppstår (ved å se på årsakene), og en kan sette inn tiltak for å redusere konsekvensen av hendelsene. På denne måten reduseres risikoen i virksomheten. Den danner med andre ord grunnlag for å etablere både forebyggende og skadebegrensende tiltak, økt bevisstgjøring og risikoforståelse, dokumentert beskrivelse av risiko, og legger dermed til rette for målrettet og effektiv ressursinnsats og for å arbeide systematisk med sikkerhet.
– Alt dette for å unngå uforutsette avbrudd, unngå avhengighet av andre, unngå dårlig PR og gjennom dette oppnå et tryggere arbeidsmiljø som er et viktig konkurransefortrinn poengterer Aarø.
Han utdyper: – Metoden er enkel å bruke og involverer de som selv ”eier risikoen”, den gir raskt god oversikt over risikobildet, og er i tillegg anvendelig til svært mange formål og kan tas i bruk i tidlig i prosjektfasen.
Men Aarø innrømmer at metoden også har
noen utfordringer.
– Det kan være vanskelig å estimere sannsynligheten for en hendelse, det kan være vanskelig å representere hendelser med svært varierende konsekvenser, og det kan være vanskelig å dokumentere effekt av tiltak, og dermed prioriteringen av disse, erkjenner han. Forutsetninger for en god risikoanalyse er opplæring i metodikk, forankring, engasjement, prioritering og styring av prosjektet.
– Og ikke minst tverrfaglig samarbeid internt og eksternt og oppfølging av funnene og tiltakene i risikoanalysen, sier Aarø.

 

Oversikt over et utvalg av metodene

Sikker jobbanalyse – SJA-analyse
En SJA-analyse er en enkel risikoanalyse der man trinnvis vurderer alle farer knyttet til en bestemt arbeidsoperasjon eller en jobbsekvens.
– Analysen har til hensikt å avdekke mulige farekilder samt å gjøre ledere og operatører mer oppmerksomme og bevisste om farer, forteller Aarø.
En styrke ved metoden er at den er enkel å bruke og krever lite forkunnskap.
– Analysen gir også et godt underlag for å utarbeide og forbedre bedriftens prosedyrer, sier han.
På minussiden mener Aarø at dette er en svært enkel metode, med en ikke helt veldefinert systematikk, og er dermed ikke egnet for komplekse operasjoner med mange interaksjoner, sier han.

HAZOP = HAZard and OPerability Study
Kort fortalt er HAZOP en formell, systematisk og kritisk granskning av de enkelte delene av et prosessanlegg. Denne baseres normalt på teknisk flytskjema (engelsk P&ID, “Piping and Instrument Diagram”).
– Prosessen gjennomgås seksjonsvis ved hjelp av prosessparametre og ledeord, og benyttes primært i forbindelse med design og modifikasjoner, forklarer Aarø.
Hensikten med HAZOP er å identifisere og vurdere mulige avvik som kan føre til driftsavbrudd eller representere fare for personell eller utstyr.

FMEA – Feilmode og feileffektanalyse. FMECA
– Feilmode, feileffekt og kritikalitetsanalyse FMEA er en av de eldste formelle risiko/pålitelighets-analytiske metodene. Mange bransjer stiller krav om FMEA eller FMECA, hvor hensikten er å avdekke svakheter i et system for å kunne foreta konstruktive endringer. Metoden, som er enkel og krever lite formell kunnskap, brukes ofte som innledende metode i større
analyser. Formål og hensikt med FMEA/FMECA er blant annet å forbedre sikkerheten ved å avdekke feilmoder (dvs. måten enheter feiler på) som gir farlige situasjoner, vurdere effekten av kritiske og/eller ikke-detekterbare feil på systemets primæroppgaver og å framskaffe informasjon for å kunne utforme et effektivt vedlikehold.
Metoden er enkel og kan læres raskt, og er spesielt mye brukt innenfor rom- og luftfartsindustri, militærindustri, bilindustri og innen både land- og sokkelbasert prosessindustri.

Feiltreanalyse
Et «feiltre» er et logisk diagram som viser sammenhengen mellom en uønsket hendelse i et system og årsakene til denne hendelsen. Årsaker kan være miljøforhold, menneskelige feil, normale hendelser og komponentfeil. Feiltre gir en god illustrasjon av kombinasjoner av feil og andre hendelser som kan føre til en uønsket hendelse. Analysen kan brukes kvalitativt og/ eller kvantitativt, og en kan for eksempel beregne hvor sannsynlig det er for at et system svikter i løpet av en viss driftstid.

 

På nettkurset “Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold” vil du lære om oppbygging og anvendelse av analytiske verktøy, i tillegg gir vi deg flere praktiske eksempler og erfaringer fra norsk næringsliv og forvaltning.

Tid:
5. og 6. mars 2024

Forelesere:
Ragnar Aarø, sjefrådgiver, Safetec Nordic AS
Øystein Skogvang, senior sikkerhetsingeniør, Safetec Nordic AS

Les mer og meld deg på her

 

 

Relaterte artikler