I den internasjonale standarden for Asset Management, ISO 55000, er Asset Management definert som «koordinert aktivitet i en organisasjon for å realisere verdi fra anlegg og verdier».
– Asset Management handler altså ikke om enheter (assets) i seg selv, men om verdien som kan realiseres fra enheter gjennom koordinering av aktiviteter, sier kunnskapsformidler i Gagnat & Kvamme, Sverre Gagnat, i sitt foredrag under Vedlikeholdsforeningens fagdag.

Artikkelen er skrevet av Leslie Henriksem, Min Drift & Vedlikehold nr. 3/2023

Asset-Management

Vedlikeholdets plass i Asset Management, med utgangspunkt i standard-definisjoner.

Gagnat mener det er innlysende at dette krever ledelse – det er jo nettopp management det er snakk om.
– Det må begynne med den øverste ledelsen som må gå foran med mål og strategi for organisasjonen, og en formell intensjon og retning for forvaltning av anleggene (policy). Dette trengs for å samordne omfanget av Asset Management med organisasjonen forøvrig, slik at ikke asset management tar en helt annen retning enn hva som overordnet er tenkt for organisasjonen, fastslår Gagnat. – Videre i Asset Management utledes hva som er verdirealiserende (mål) og hvordan det skal oppnås (strategi), ut i fra organisasjonens kontekst og interessentenes behov og forventninger. Dette samordnes med den øverste ledelsens mål, strategi og policy. Resultatet av dette er den nødvendige starten for å lykkes videre med Asset Management, utdyper han.

 

Hva omfattes av asset management?

ISO 55000 er åpen for at Asset Management kan omfatte flere ulike faser i en enhets levetid, og at det kan variere fra organisasjon til organisasjon hvilke faser som inngår i deres Asset Management.
– Det kan omfatte alle faser fra og med design til og med avhending. For eksempel kan det være hensiktsmessig for noen organisasjoner at Asset Management omfatter anskaffelse, installasjon, drift, vedlikehold, modernisering og avhending. For andre organisasjoner kan det være hensiktsmessig å begrense omfanget av Asset Management til kun driftsfasen. Dette avhenger i stor grad av organisasjonens kontekst og interessentenes behov og forventninger, forklarer Gagnat.

Asset-Management

Vedlikeholdets plass i Asset Management, med utgangspunkt i et ledelsessystem for
Asset Management i tråd med ISO 55000.

Vedlikehold er ikke selvskreven i Asset Management

Vedlikehold er definert i NS-EN 13306 som «kombinasjon av alle tekniske, administrative og ledelsesrelaterte tiltak gjennom en enhets livssyklus som har til hensikt å opprettholde den i, eller gjenopprette den til en tilstand der den kan oppfylle den krevde funksjonen.»
– Men ISO 55000 nevner ikke vedlikehold, sier Gagnat. – Hvis vedlikehold skal ha en plass i Asset Management, så må vedlikeholdet koordineres slik at det bidrar til å nå de mål som fører til verdirealisering for organisasjonens interessenter, påpeker han.
For eksempel…
I en organisasjon har vedlikeholdsavdelingen besluttet å investere i tilstandsbasert vedlikehold på et utvalg av organisasjonens utstyr. Beslutningen er tatt på bakgrunn av ekspertvurderinger, erfaringer, velmenende råd og tilgang på ny teknologi som muliggjør nye og digitaliserte teknikker for tilstandskontroll.
– Målet for denne strategiske investeringen i vedlikeholdsavdelingen var å redusere risikoen for feil på utstyr. Dette målet tilhørte organisasjonsenheten «Vedlikehold», og var ikke samordnet med andre mål, strategier eller prosesser i organisasjonen. Her hersker ingen tydelig ledelsesmessig samordning mellom vedlikeholdet og organisasjonens verdirealisering, sier Gagnat, og fortsetter: – Denne investeringen i nye digitaliserte teknikker for tilstandskontroll kan gjerne være en suksess i seg selv, der det gjennomføres et vellykket prosjekt som oppnår sine egne mål. Men dersom vedlikeholdet heller var koordinert med andre aktiviteter i organisasjonen, samordnet mot felles mål som realiserer verdi for interessentene, så er det ikke sikkert at denne investeringen om nye digitaliserte teknikker for tilstandskontroll en gang hadde blitt besluttet.
– Kanskje pengene heller skulle gått til investering i helt nye maskiner med bedre sikkerhet og moderne teknologi, som er mer miljøvennlig, mer effektive eller har annerledes kapasitet, lavere livssykluskostnader, spør han.
– Og at de gamle maskinene ikke skulle ha mer moderne vedlikehold, men i stedet mindre eller gå til havari? Eller at de gamle maskinene skulle levetidsforlenges? Eller at hele fabrikken skal nedlegges og en ny skal bygges?
– Hvis beslutningen i dette eksempelet er koordinert med andre aktiviteter for verdirealisering med felles mål, som for eksempel mål om økt produksjon eller mål om lavere kostnader, så kan dette være et eksempel på vedlikeholdets plass i Asset Management, konkluderer Gagnat avslutningsvis.

Sverre-Gagnat

Sverre Gagnat, kunnskapsformidler i Gagnat & Kvamme.

Relaterte artikler

Kurs: Få nødvendig digital kompetanse som leder!

Kurs: Få nødvendig digital kompetanse som leder!

Som leder i en bedrift, er det ditt ansvar å sørge for at bedriften har nødvendig digital kompetanse til å skape verdier og sikre at driften er lovlig. Dette inkluderer opplæring av ansatte og ansettelser, digitalisering og overholdelse av relevante lover og...

les mer