Etiske retningslinjer

Omfang og ansvar

Disse retningslinjer gjelder alle i styret i KranTeknisk Forening (KTF), daglig leder, personer i Quality Norway (sekretariat) som jobber sammen med KTF og andre som representerer KTF i ulike sammenhenger.

Styrets medlemmer har egne ansettelsforhold og ansvarsforhold utenfor KranTeknisk Forening. Styrelederen er ansvarlig for å gjøre de etiske retningslinjene tilgjengelige i  foreningen og for veiledning og tolkning. Det påligger imidlertid alle som er omfattet av retningslinjene å gjøre seg kjent med dem og medvirke til at de blir fulgt.

 

Personlig adferd

Likeverdighet og diskriminering
KTF aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet,  funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder, faglig uenighet eller politisk oppfatning. KTF har nulltoleranse for mobbing.

Seksuell trakassering
KTF har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. KTFs representanter skal behandle andre med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller  behandling som kan oppleves som seksuelt krenkende.

Rusmidler
Man skal være forsiktig i sin omgang med og inntak av alkohol i tilstelninger og sammenkomster hvor en deltar som KTF representant. Dette gjelder i alle sammenhenger hvor en utøver sitt tillitsverv i KTF eller på annen måte representerer foreningen. Det skal tas hensyn til andre som av ulike grunner ikke drikker alkohol. Det er null toleranse for bruk
av narkotiske stoffer.

Reiser, arrangementer mm
Alle KTF-representanter skal alltid opptre i henhold til disse regler og retningslinjer på reiser og deltagelse i møter og konferanser i regi av KTF eller på vegne av KTF, og på en slik måte at KTFs omdømme ivaretas og styrkes.

 

Integritet og interessekonflikt

Habilitet
KTFs representanter skal ikke søke å oppnå fordeler, for seg selv eller det selskap man er ansatt i, som er upassende eller på annen måte kan tenkes å skade KTF sine interesser. Man kan ikke ta del i eller søke å påvirke en beslutning under omstendigheter som kan forårsake en faktisk eller oppfattet interessekonflikt. Slike omstendigheter kan være en personlig interesse i saken – økonomisk eller på annen måte – direkte eller gjennom personer eller selskaper/organisasjoner man har tilknytning til.  KTFs representanter må være spesielt varsomme med beslutninger som kan oppfattes å begunstige en selv eller nærstående. Skulle en potensiell interessekonflikt oppstå, skal man på eget initiativ vurdere å opplyse styreleder/øvrige i styret om inhabilitet eller interessekonflikt.

Gaver, fordeler og bestikkelser
I utførelsen av arbeid eller tillitsverv for KTF skal styremedlemmet ikke be om, akseptere eller motta noen form for utilbørlig fordel som kan påvirke eller oppfattes å kunne påvirke egne beslutninger. Gaver eller andre begunstigelser til forbindelser skal skje i samsvar med akseptert, god forretnings- og organisasjonsskikk. Formålet med eventuelle gaver, representasjon eller øvrige utgifter må under ingen omstendigheter være å påvirke mottakeren til å utføre sine plikter på en urettmessig måte. Som representant for KTF er det ikke lov til å ta imot fra leverandører og andre forbindelser gaver eller andre fordeler (eks. penger, private rabatter, middager, reiser, arrangementer o.l.) som kan påvirke – eller oppfattes å påvirke – integritet eller uavhengighet. Hvis man tilbys eller har mottatt slike begunstigelser utover normale oppmerksomhetsgaver eller – fordeler (ref. statens satser for gaver utenfor ansettelsesforhold), skal man straks melde fra til styreleder/øvrig styre, som vil ta stilling til om integritet eller uavhengighet kan oppfattes å være eller bli påvirket.

Sosiale medier
Sosiale medier er viktige for å spre informasjon og skape dialog. Styremedlemmene oppfordres til å delta i sosiale medier for å dele og fremme organisasjonens saker og synspunkter på en positiv måte. KTF sine representanter skal vise aktsomhet når de bruker sosiale medier, og skal ikke lage egne innlegg på vegne av KTF uten styreleders aksept. Synspunkter og ytringer kan oppfattes som synonymt med KTF, og alle oppfordres til å vise samme varsomhet, omtanke og dømmekraft på sosiale medier som det er naturlig å gjøre i andre sammenhenger.

 

Oppfølging og brudd på reglene

Styremedlemmene skal gis informasjon om foreningens etiske retningslinjer og instrukser. Alle har selv et personlig ansvar for å sette seg inn i retningslinjene og arbeide/forholde seg til disse. Forenings etiske retningslinjer blir gjennomgått årlig, innen utgangen av januar, av styret for revisjon. Ved lovbrudd eller brudd på etiske retningslinjer skal styret vurdere å iverksette disiplinære tiltak.

 

Godkjent styremøte 13.12.2019
Styret KranTeknisk Forening

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.