Vedtekter

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 01.04.2020.

§ 1 NAVN

Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF).
KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer knyttet til:

 • produksjon
 • omsetning/utleie
 • bruk
 • opplæring
 • kontroll

av løfteinnretninger og løfteredskap.

Foreningens formål er å skape et differensiert fagmiljø innen området løfteinnretninger og løfteredskap.
Foreningen har sitt sete i Oslo, hvor foreningen har sitt verneting. KTFs regnskaper og årsrapport følger kalenderåret.

 

§ 2 FORMÅL

Foreningen skal arbeide for:

 • tilstrekkelig teknisk og operasjonelt regelverk
 • enhetlig forståelse og utøvelse av regelverket
 • tilstrekkelig teknisk og operasjonell opplæring
 • å etablere og utvikle møteplasser for bransjen

I samarbeid med aktuelle myndigheter vil KTF arbeide for å fremme en formålstjenlig og enhetlig forståelse og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.

På vegne av bransjen vil KTF arbeide for å samle, vurdere og fremme ovenfor myndighetene forslag som kan bidra til en positiv komplettering og utvikling av relevante lover og forskrifter.

Dette skal gjøres gjennom å fokusere på:

 • samarbeid med norske og internasjonale institusjoner, foretak, foreninger og myndigheter
 • kompetanseheving (teknisk og operasjonell opplæring)
 • standardiseringsarbeid
 • nettverksbygging (etablere og utvikle møteplasser for bransjen)
 • være bindeledd mellom bransje og myndigheter, samt være brobygger/kontaktformidler mellom de ulike delene av bransjen

§ 3 MEDLEMMER

Foreningen har ordinære medlemmer (A-medlemmer) med stemmerett og personlige medlemmer (B-medlemmer) uten stemmerett.

Som ordinære medlemmer (A-medlemmer) kan opptas norske foretak eller virksomheter som er knyttet til produksjon, omsetning/utleie, bruk og kontroll av løfteinnretninger og løfteredskap. Som ordinære medlemmer kan også opptas organisasjoner som fremmer medlemmenes interesser i bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. De ordinære medlemmer utpeker kontaktperson, hvis navn skal være oppgitt til styret.

Som personlige medlemmer (B-medlemmer) med redusert medlemskontingent kan opptas personer ansatt i medlemsbedrifter, samt personer som har tilknytning til foreningens fagområde innenfor læreanstalter, institusjoner og myndigheter eller som i kraft av andre kvalifikasjoner vil kunne tjene foreningens formål.

Videre kan pensjonister som tidligere har vært A eller B medlemmer samt studenter ved nasjonale eller internasjonale læreanstalter som gjennomfører utdanning innenfor kran – og løftefaget tas opp som medlemmer i foreningen med redusert medlemskontingent og uten stemmerett.

 

§ 4 MEDLEMSSKAP I FORENINGEN

Søknad om medlemskap sendes skriftlig til styret.
Styrets vedtak om medlemskap fattes med alminnelig flertall. En søknad som er avslått av styret kan innankes for årsmøtet. Et vedtak om medlemskap krever her minst 2/3 av de fremmøtte medlemmers stemmer.

 

§ 5 UTMELDING FRA FORENINGEN

Ønsker et medlem å melde seg ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til styret senest 3 måneder før årets utløp. Uttredelsen kan bare skje ved utgangen av et regnskapsår.

Styret kan ved enstemmig vedtak ekskludere et medlem når forfalt kontingent ikke er betalt etter 2 gangers påkrav.

Årsmøtet kan dessuten ekskludere et medlem etter motivert forslag fra styret når minst 3/4 av de fremmøtte stemmer for det.

 

§ 6 ØKONOMI

Foreningens økonomi baserer seg primært på medlemskontingent, utbytte fra driftsselskapet Quality Norway AS og salg av faglitteratur.

Hvert medlem betaler en årskontingent, fastsatt av årsmøtet.

 

§ 7 ORGANISASJON

Foreningen har følgende organer: Årsmøte, styre, revisor, valgkomite og sekretariat.

Foreningens høyeste organ er årsmøtet.
Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Foreningens styre inngår avtale med et honorert sekretariat, Quality Norway AS som ivaretar foreningens administrasjon og drift.

 

§ 8 ÅRSMØTE

Styret innkaller medlemmer til ordinært årsmøte som avholdes en gang årlig innen 01.07.

Det kan dessuten innkalles til ekstraordinære møter når styret eller minst 1/3 av medlemmene finner det nødvendig.

 1. Varsel om årsmøtet, tid og sted bekjentgjøres senest 2 måneder før årsmøtet. Innkalling til de ordinære årsmøtene skjer med 4 – fire – ukers varsel. Saksliste sendes ut senest to – 2 – uker før årsmøtet. Med saksliste skal følge:
 • Styrets årsberetning og regnskap
 • Valgkomiteens innstilling
 • Forslag til budsjett og medlemskontingent
 • Eventuelle forslag til vedtektsendringer
 • Eventuelle mottatte forslag/saker fra styret og/eller medlemmer

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være i skriftlig form (brev eller mail) og må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet finner sted.

I alle saker som blir lagt frem for årsmøtet til avgjørelse, skal det foreligge innstilling fra styret.  Styrets innstillinger om de respektive saker sendes medlemmene sammen med sakslisten. Kun saker som er satt opp på den utsendte sakslisten kan behandles på årsmøtet.

Til årsmøtene kan styret invitere personer som det anser ønskelig å ha tilstede.

Styreleder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt.

2. De ordinære årsmøtene skal behandle;

 • Årsmøtet velger møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen.
 • Årsberetning – styrets beretning om foreningens virke i det foregående år
 • Revidert regnskap for det foregående år, revisors beretning og spørsmål om godkjennelse av regnskapet og styrets forslag til anvendelse av overskuddet eller til dekning av eventuelt underskudd.
 • Styrets forslag til budsjett og medlemskontingent for det følgende år
 • Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, revisor og eventuelt andre tillitsverv.
 • Innkomne forslag (forslag som styret eller noen av medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet)

 

§ 9 AVSTEMMINGER I ÅRSMØTET

Saker som blir lagt frem for ordinært eller ekstraordinært årsmøte, skal avgjøres ved avstemning blant de tilstedeværende medlemmer. Hvert medlem kan bare avgi én stemme.

Avstemningen kan være skriftlig når noen av de stemmeberettigede deltakere krever det. Utenom årsmøtet kan styret sette i verk skriftlig avstemning om særlig viktige saker. I så fall skal alle saksdokumenter sendes alle medlemmene i rekommandert brev minst 14 dager før avstemning.

Når noe annet ikke er fastsatt i vedtektene, skal alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet avgjør leders stemme utfallet.

 

§ 10 STYRET

Foreningen ledes av et styre som representerer foreningen utad.
Styret skal ha 8 medlemmer og bør være faglig bredt sammensatt.
Styret velges på årsmøtet med en funksjonstid på 2 år, således at tilnærmet halvparten av medlemmene er på valg hvert år.

Styrets sammensetning skal være:

a) Leder
b) Nestleder
c) 6 styremedlemmer
d) 2 varamedlemmer

Leder velges særskilt.
Nestleder velges særskilt (avvikende funksjonstid fra leder).
Det presiseres at valgte styre- og varamedlemmer er valgbare både som leder, nestleder og styremedlem uavhengig av funksjonstid.
Deretter velges de øvrige styremedlemmer.
Til slutt velges varamedlem nr. 1 og nr. 2.

Varamedlem skal alltid holdes orientert om styrets virksomhet. De skal innkalles til styremøtene, men har kun stemmerett når de opptrer på vegne av fraværende styremedlem.

Dersom et styremedlem trer ut i valgperioden vil varamedlem nr. 1 (eventuelt nr. 2) tre inn i dennes plass frem til neste årsmøte, hvorpå årsmøtet foretar suppleringsvalg på nytt medlem for resten av funksjonstiden for den som trer ut.

Styrevalget forberedes av en valgkomité på 4 medlemmer.

Styret holder møte så ofte de foreliggende saker krever det. Lederen eller dennes stedfortreder sammenkaller styret til møte med så vidt mulig 2 ukes skriftlig varsel. Saksliste for styremøte skal følge med innkallelsen.

Det skal føres protokoll fra styrets møte. Protokollen skal godkjennes i det påfølgende styremøtet.

Styret fatter vedtak med alminnelig stemmeflertall når annet ikke er fastsatt i vedtektene. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede, deriblant lederen eller nestleder.

Styret er ansvarlig for å utarbeide retningslinjer for etablering av fagutvalg, som skal ivareta foreningens interesser.

Styret fastsetter tid og sted for årsmøte, setter opp program for dette, fastsetter deltakeravgift og forbereder alle saker som blir lagt frem til avgjørelse.

Styrets innstilling om de respektive saker bør sendes medlemmene i god tid før årsmøtet.

Styret gjennomfører årsmøtets beslutninger og fatter vedtak i saker som det ikke tilligger årsmøtet å avgjøre.

Styret skal gi forslag til årsmøtet om opprettelsen og forvaltningen av eventuelle fond.

 

§ 11 ARBEIDSUTVALG, DAGLIG LEDER OG FULLMAKTER

Styreleder, nestleder samt et styremedlem danner et arbeidsutvalg.

Arbeidsutvalget skal forberede saker for styret og fatte vedtak i saker som styret overlater til arbeidsutvalget.

Protokoll for arbeidsutvalgets møter skal sendes til alle styremedlemmer.

Foreningens Daglige leder er også styrets sekretær og har sete i styret og arbeidsutvalget uten stemmerett. Sekretæren fører protokoll fra AU-møtene.

Foreningens styreleder eller den styret har gitt fullmakt/prokura forplikter foreningen ved sin underskrift.

 

§ 12 FØLGENDE BESTEMMELSER GJELDER FOR VALG UNDER ÅRSMØTET

 1. På årsmøtet har ordinære medlemmer (A-medlemmer) en -1- stemme hver. Medlemmene utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret. Eventuelle fullmakter skal skriftlig være levert møteledelsen før møtets begynnelse. Personlige medlemmer (B-medlemmer) har ikke stemmerett.
 2. Valg av styre, revisor og valgkomite foretas av årsmøtet.
 3. Valgkomiteens innstilling på medlemmer til styre sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.
 4. Valg kan foretas ved akklamasjon. Dersom en stemmeberettiget eller møteleder krever det, så foretas valg ved skriftlig avstemning. Det presiseres at dersom flere kandidater stiller til valg til/på samme posisjon, så skal det foretas skriftlige valg.
 5. Gjennomføring av valg på årsmøtet ledes av valgkomiteens leder, med unntak av avviklingen av valg på valgkomite som ledes av forenings leder.
 6. Valgkomiteen skal innstille til valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer, og skal i sin innstilling tilgodese en allsidig representasjon fra medlemmene.
 7. Styret skal innstille til valg av neste års valgkomité, som består av leder og tre medlemmer. Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet ved avstemminger i valgkomiteen.

 

§ 13 DISPONERING AV FORENINGENS FOND OG REGNSKAPSOVERSKUDD/UNDERSKUDD

Årsmøtet fastsetter vedtekter for alle foreningens eventuelle fond.
Den del av foreningens kapital som ikke er bundet i fond, betraktes som dens driftskapital og kan bare brukes til å dekke løpende utgifter innenfor budsjettets ramme.

For vedtak om anvendelse av et regnskapsoverskudd på annen måte enn ved overføring til foreningens driftskapital eller dens fond, kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer.

 

§ 14 VEDTEKTSENDRINGER

Endring av foreningens vedtekter og vedtektene for dens fond kan bare vedtas på ordinære årsmøter og krever minst 3/4 av de avgitte stemmer. Dersom forslaget til endringer ikke kommer fra styret, må det være skriftlig sendt til styret senest 6 uker før årsmøtet.

Forslag til endring av § 15 i vedtektene skal likevel behandles etter samme regler som forslag om oppløsning av foreningen (§ 15 første og annet ledd).

 

§ 15 AVVIKLING/OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av foreningen behandles på ordinært årsmøte eller på ekstraordinært årsmøte. Dersom det er alminnelig flertall for oppløsning av foreningen, sendes forslaget sammen med referat fra behandlingen på årsmøtet til skriftlig uravstemning blant foreningens medlemmer med en frist på 1 måned til å avgi stemmer.

Vedtak av forslaget krever at minst 3/4 av foreningens medlemmer stemmer for det. I tilfelle av at foreningen blir besluttet oppløst, skal dens midler avsettes til et fond til stipendier eller annen støtte av personlige undersøkelser og arbeider som faller innenfor rammen av foreningens virksomhet. Vedtektene for disse fond, som må være godkjent av det departement som bestyrelsen av offentlige legater hører inn under, skal behandles samtidig med og uadskillig fra forslaget om oppløsning av foreningen.

 

§ 16 ÆRESMEDLEMMER OG HEDERSPRISER

Det kan utnevnes æresmedlemmer som kan velges blant foreningens medlemmer.
Eventuelle avvik fra dette skal godkjennes av årsmøtet.

Bestemmelser om hvilke æresmedlemmer som eventuelt utnevnes og priser som eventuelt utdeles, med tilhørende vilkår og administrasjon av vurderingene, tillegger
det styret å fatte.

Følgende fordeler følger utnevnelse av æresmedlem:

 • Gratis livslangt personlig medlemskap i KTF
 • Æresmedlemmer har stemmerett på KTFs årsmøte
 • Gratis deltagelse på KTFs årsmøter (reiseutgifter til årsmøtet dekkes av den enkelte)
 • Æresmedlem betaler ikke kursavgift på kurs og konferanser i regi av KTF under forutsetning at det er ledige plasser på arrangementet (reise- og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte)

Æresmedlemskap vurderes normalt i forbindelse med jubileum, eksempelvis 20, 25, 30 års jubileum.

Vedtekter KTF gjeldende fra 01.04.2020

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.